思旧赋原文,翻译,赏析_拼音版_作者向秀 

思旧赋

作者:向秀 朝代:魏晋
思旧赋原文

余与嵇康、吕安居止接近,其人并有不羁之才。然嵇志远而疏,吕心旷而放,其后各以事见法。嵇博综技艺,于丝竹特妙。临当就命,顾视日影,索琴而弹之。余逝将西迈,经其旧庐。于时日薄虞渊,寒冰凄然。邻人有吹笛者,发音寥亮。追思曩昔游宴之好,感音而叹,故作赋云:

将命适于远京兮,遂旋反而北徂。
济黄河以泛舟兮,经山阳之旧居。
瞻旷野之萧条兮,息余驾乎城隅。
践二子之遗迹兮,历穷巷之空庐。
叹黍离之愍周兮,悲麦秀于殷墟。
惟古昔以怀今兮,心徘徊以踌躇。
栋宇存而弗毁兮,形神逝其焉如。
昔李斯之受罪兮,叹黄犬而长吟。
悼嵇生之永辞兮,顾日影而弹琴。
托运遇于领会兮,寄余命于寸阴。
听鸣笛之慷慨兮,妙声绝而复寻。
停驾言其将迈兮,遂援翰而写心。

思旧赋拼音解读

yú yǔ jī kāng 、lǚ ān jū zhǐ jiē jìn ,qí rén bìng yǒu bú jī zhī cái 。rán jī zhì yuǎn ér shū ,lǚ xīn kuàng ér fàng ,qí hòu gè yǐ shì jiàn fǎ 。jī bó zōng jì yì ,yú sī zhú tè miào 。lín dāng jiù mìng ,gù shì rì yǐng ,suǒ qín ér dàn zhī 。yú shì jiāng xī mài ,jīng qí jiù lú 。yú shí rì báo yú yuān ,hán bīng qī rán 。lín rén yǒu chuī dí zhě ,fā yīn liáo liàng 。zhuī sī nǎng xī yóu yàn zhī hǎo ,gǎn yīn ér tàn ,gù zuò fù yún :

jiāng mìng shì yú yuǎn jīng xī ,suí xuán fǎn ér běi cú 。
jì huáng hé yǐ fàn zhōu xī ,jīng shān yáng zhī jiù jū 。
zhān kuàng yě zhī xiāo tiáo xī ,xī yú jià hū chéng yú 。
jiàn èr zǐ zhī yí jì xī ,lì qióng xiàng zhī kōng lú 。
tàn shǔ lí zhī mǐn zhōu xī ,bēi mài xiù yú yīn xū 。
wéi gǔ xī yǐ huái jīn xī ,xīn pái huái yǐ chóu chú 。
dòng yǔ cún ér fú huǐ xī ,xíng shén shì qí yān rú 。
xī lǐ sī zhī shòu zuì xī ,tàn huáng quǎn ér zhǎng yín 。
dào jī shēng zhī yǒng cí xī ,gù rì yǐng ér dàn qín 。
tuō yùn yù yú lǐng huì xī ,jì yú mìng yú cùn yīn 。
tīng míng dí zhī kāng kǎi xī ,miào shēng jué ér fù xún 。
tíng jià yán qí jiāng mài xī ,suí yuán hàn ér xiě xīn 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

向秀 向秀 向秀(约227-272),字子期,河内怀(今河南武徙西南)人。魏晋竹林七贤之一。官至黄门侍郎、散骑常侍。曾注《庄子》。…详情

思旧赋原文,思旧赋翻译,思旧赋赏析,思旧赋阅读答案,出自向秀的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.upwebflash.cn/shi/46800.html

诗词类别

向秀的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语