【中吕】朝天子_和贯酸斋小原文,翻译,赏析_拼音版_作者张可久 

【中吕】朝天子_和贯酸斋小

作者:张可久 朝代:元代
【中吕】朝天子_和贯酸斋小原文
和贯酸斋

小诗,半纸,几个相思字。两行清泪破胭脂,镜里人独自。燕子莺儿,蜂媒蝶使,正春光明媚时。柳枝,翠丝,萦系煞心间事。

席上有赠

教坊,色长,曾侍宴丹墀上。可怜新燕妒新妆,高髻堆宫样,芍药多情,海棠无香,花不如窈窕娘。锦囊,乐章,分付向樽前唱。

闺情

与谁,画眉,猜破风流谜。铜驼巷里玉骢嘶,夜半归来醉。小意收拾,怪胆禁持,不识羞谁似你。自知,理亏,灯下和衣睡。

在宴即事

晚凉,桂香,人在西楼上。仙杯双捧玉鸳鸯,酒酽琼花酿。方响丁当,脆管悠扬,金钗十二行。留连醉乡,收拾夜场,更听云娥唱。

游春

花残锦机,口空玉杯,三月三十日。惜春滋味似别离,只欠离人泪。树底莺啼,欲留无计,伤心金缕衣。柳堤,翠微,懒把雕鞍系。

碧澜湖上

顺流,放舟,雪夜明如昼。碧澜湖上记曾游,白发新青山旧。仗酒浇愁,寒生吟袖,月明中十二楼。岸头,冻柳,相伴梅花瘦。

开玄道院赏美蓉

锦宫,半空,身世游仙梦。绣屏香冷玉芙蓉,露湿霓裳重。采药仙童,穿花丹凤,上金鳌十二峰。醉翁,驭风,同入桃源洞。

看云楼上

洞宾,道人,诗句苍苔晕。酒边呼我上昆仑,知有神仙分。凤翥山光,鸾鸣松韵,画图中身外身。与君,看云,咫尺蓬莱近。

郊行卢使君索赋

小屏,瘦影,又是年时病。提壶花外两三声,唤起寻芳兴。翠管银筝,一觞一咏,玉娉婷金字经。满城,月明,醉把雕鞍凭。

夜坐寄芝田禅师

桧屏,草亭,池面芙蕖净。夜来明月伴看经,只有寒山听。宝鼎香凝,铜瓶花影,井泉寒秋叶冷。冷冷水声,呦呦鹿鸣,写我林泉兴。

都东池席上

杏坛,药栏,满地香云散。仙宫深处更无山,只有桃花看。红雨斑斑,王珮珊珊,翠帘开明月寒。小鬟、递盏、合唱蓬莱慢。

歌者诉梅

水滨,探春,未得南枝信。一帘香梦卷梨云,渐觉寒香近。淡月黄昏,深雪前村,记年时曾见君。泪痕,渍粉,诉烟雨江南恨。

湖上即席


六桥,柳梢,青眼对春风笑。一川睛绿涨葡萄,梅影花颠倒。药灶云巢,千载寂寥,林逋仙去了。九皋,野鹤,伴我闲舒啸。

冷泉亭上

寺前。洞天,粉翠围屏面。隔溪疑是武陵源,树影参差见。石屋金仙,岩阿碧藓,湿云飞砚边。冷泉,看猿,摇落梅花片。

过刘阮洞

路傍,海棠,步步青丝障。碧桃流水满溪香,落日溪桥上。仙掌琼浆,玉杵玄霜,紫箫寒宿凤凰。阮郎,感伤,人不见春无恙。

探梅

水西,探梅,隔岸香风细。五云仙子六株衣,邀我花前醉。幺凤双飞,瑶阶如水,吹箫月下归。剡溪,路迷,雪夜重相会。

【中吕】朝天子_和贯酸斋小拼音解读
hé guàn suān zhāi

xiǎo shī ,bàn zhǐ ,jǐ gè xiàng sī zì 。liǎng háng qīng lèi pò yān zhī ,jìng lǐ rén dú zì 。yàn zǐ yīng ér ,fēng méi dié shǐ ,zhèng chūn guāng míng mèi shí 。liǔ zhī ,cuì sī ,yíng xì shà xīn jiān shì 。

xí shàng yǒu zèng

jiāo fāng ,sè zhǎng ,céng shì yàn dān chí shàng 。kě lián xīn yàn dù xīn zhuāng ,gāo jì duī gōng yàng ,sháo yào duō qíng ,hǎi táng wú xiāng ,huā bú rú yǎo tiǎo niáng 。jǐn náng ,lè zhāng ,fèn fù xiàng zūn qián chàng 。

guī qíng

yǔ shuí ,huà méi ,cāi pò fēng liú mí 。tóng tuó xiàng lǐ yù cōng sī ,yè bàn guī lái zuì 。xiǎo yì shōu shí ,guài dǎn jìn chí ,bú shí xiū shuí sì nǐ 。zì zhī ,lǐ kuī ,dēng xià hé yī shuì 。

zài yàn jí shì

wǎn liáng ,guì xiāng ,rén zài xī lóu shàng 。xiān bēi shuāng pěng yù yuān yāng ,jiǔ yàn qióng huā niàng 。fāng xiǎng dīng dāng ,cuì guǎn yōu yáng ,jīn chāi shí èr háng 。liú lián zuì xiāng ,shōu shí yè chǎng ,gèng tīng yún é chàng 。

yóu chūn

huā cán jǐn jī ,kǒu kōng yù bēi ,sān yuè sān shí rì 。xī chūn zī wèi sì bié lí ,zhī qiàn lí rén lèi 。shù dǐ yīng tí ,yù liú wú jì ,shāng xīn jīn lǚ yī 。liǔ dī ,cuì wēi ,lǎn bǎ diāo ān xì 。

bì lán hú shàng

shùn liú ,fàng zhōu ,xuě yè míng rú zhòu 。bì lán hú shàng jì céng yóu ,bái fā xīn qīng shān jiù 。zhàng jiǔ jiāo chóu ,hán shēng yín xiù ,yuè míng zhōng shí èr lóu 。àn tóu ,dòng liǔ ,xiàng bàn méi huā shòu 。

kāi xuán dào yuàn shǎng měi róng

jǐn gōng ,bàn kōng ,shēn shì yóu xiān mèng 。xiù píng xiāng lěng yù fú róng ,lù shī ní shang zhòng 。cǎi yào xiān tóng ,chuān huā dān fèng ,shàng jīn áo shí èr fēng 。zuì wēng ,yù fēng ,tóng rù táo yuán dòng 。

kàn yún lóu shàng

dòng bīn ,dào rén ,shī jù cāng tái yūn 。jiǔ biān hū wǒ shàng kūn lún ,zhī yǒu shén xiān fèn 。fèng zhù shān guāng ,luán míng sōng yùn ,huà tú zhōng shēn wài shēn 。yǔ jun1 ,kàn yún ,zhǐ chǐ péng lái jìn 。

jiāo háng lú shǐ jun1 suǒ fù

xiǎo píng ,shòu yǐng ,yòu shì nián shí bìng 。tí hú huā wài liǎng sān shēng ,huàn qǐ xún fāng xìng 。cuì guǎn yín zhēng ,yī shāng yī yǒng ,yù pīng tíng jīn zì jīng 。mǎn chéng ,yuè míng ,zuì bǎ diāo ān píng 。

yè zuò jì zhī tián chán shī

guì píng ,cǎo tíng ,chí miàn fú qú jìng 。yè lái míng yuè bàn kàn jīng ,zhī yǒu hán shān tīng 。bǎo dǐng xiāng níng ,tóng píng huā yǐng ,jǐng quán hán qiū yè lěng 。lěng lěng shuǐ shēng ,yōu yōu lù míng ,xiě wǒ lín quán xìng 。

dōu dōng chí xí shàng

xìng tán ,yào lán ,mǎn dì xiāng yún sàn 。xiān gōng shēn chù gèng wú shān ,zhī yǒu táo huā kàn 。hóng yǔ bān bān ,wáng pèi shān shān ,cuì lián kāi míng yuè hán 。xiǎo huán 、dì zhǎn 、hé chàng péng lái màn 。

gē zhě sù méi

shuǐ bīn ,tàn chūn ,wèi dé nán zhī xìn 。yī lián xiāng mèng juàn lí yún ,jiàn jiào hán xiāng jìn 。dàn yuè huáng hūn ,shēn xuě qián cūn ,jì nián shí céng jiàn jun1 。lèi hén ,zì fěn ,sù yān yǔ jiāng nán hèn 。

hú shàng jí xí


liù qiáo ,liǔ shāo ,qīng yǎn duì chūn fēng xiào 。yī chuān jīng lǜ zhǎng pú táo ,méi yǐng huā diān dǎo 。yào zào yún cháo ,qiān zǎi jì liáo ,lín bū xiān qù le 。jiǔ gāo ,yě hè ,bàn wǒ xián shū xiào 。

lěng quán tíng shàng

sì qián 。dòng tiān ,fěn cuì wéi píng miàn 。gé xī yí shì wǔ líng yuán ,shù yǐng cān chà jiàn 。shí wū jīn xiān ,yán ā bì xiǎn ,shī yún fēi yàn biān 。lěng quán ,kàn yuán ,yáo luò méi huā piàn 。

guò liú ruǎn dòng

lù bàng ,hǎi táng ,bù bù qīng sī zhàng 。bì táo liú shuǐ mǎn xī xiāng ,luò rì xī qiáo shàng 。xiān zhǎng qióng jiāng ,yù chǔ xuán shuāng ,zǐ xiāo hán xiǔ fèng huáng 。ruǎn láng ,gǎn shāng ,rén bú jiàn chūn wú yàng 。

tàn méi

shuǐ xī ,tàn méi ,gé àn xiāng fēng xì 。wǔ yún xiān zǐ liù zhū yī ,yāo wǒ huā qián zuì 。yāo fèng shuāng fēi ,yáo jiē rú shuǐ ,chuī xiāo yuè xià guī 。yǎn xī ,lù mí ,xuě yè zhòng xiàng huì 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

张可久 张可久 张可久(约1270~1348以后)字小山(一说名伯远,字可久,号小山)(《尧山堂外纪》);一说名张可久肖像(林晋生作)可久,字伯远,号小山(《词综》);又一说字仲远,号小山(《四库全书总目提要》),庆元(治所在今浙江宁波鄞县)人,元朝重要散曲家,剧作家,与乔吉并称“双壁”,与张养浩合为“二张”。…详情

【中吕】朝天子_和贯酸斋小原文,【中吕】朝天子_和贯酸斋小翻译,【中吕】朝天子_和贯酸斋小赏析,【中吕】朝天子_和贯酸斋小阅读答案,出自张可久的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.upwebflash.cn/shi/60031.html

诗词类别

张可久的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语